Põllumaa ost

Põllumaa muutmine metsamaaks. Kas põllumaa sihtotstarvet saab muuta?

Põllumaa muutmine metsamaaks on küsimus, mis tekib nende põllumaa omanike pähe, kelle maa on pikalt sööti jõetud või juba võsastunud. Mööda Eestis ringi sõites võib näha põllumaid, mis on sööti jäetud ja tihtipeale on nendel maadel juba hakanud kasvama ka noored puud. Sellised maad jäävad näiteks talude juurde, kus sees ei elata, aga müügiotsust veel vastu võetud ei ole. 

Nii põllumaa kui ka metsamaa majandamisega tegeleva ettevõttena teame omast käest, et võsastunud põllumaa taastamine põllumajandusmaaks nõuab omajagu tööd, kuigi meie alepõllundust viljelenud esivanemate jaoks oli see veel oluliselt vaevalisem.

Mõnikord tundub mõistlikum jätkata looduslikult alanud protsessi ja kasvatada endisele põllumaale hoopis mets. Sellest ka küsimus – kas põllumaa ehk maatulundusmaa sihtotstarvet saab muuta metsamaaks?

Millal saab põllumaast metsamaa?

Metsa olemuse defineerib ära Metsaseadus:

Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust.”

Metsamaa peab vastama aga vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 1. maa on maakatastrisse kantud metsamaa kõlvikuna;
 2. Maatüki pindala on vähemalt 0,1 hektarit, sellel kasvavad vähemalt 1,3 meetri kõrgused puittaimed ja puuvõrade tihedus on vähemalt 30% (st, puuvõrad katavad maapinda 30% ulatuses);
 3. Tegemist ei ole elamumaa, õuemaa, haljasala, kalmistu, pargi, marja- ja viljapuuaia, aiandi, puukooli, dendraariumi või puu- ja põõsaistandikuga.

See tähendab, et metsamaa jääb metsamaaks ka siis, kui sellelt on mets maha raiutud. Samamoodi tähendab see, et kui põllumaa metsastub looduslikult või istutamise teel, saab kõlviku arvele võtta metsamaana. 

Kõlvikute sihtotstarvete muutmisega tegeleb ka Maa-Amet. Kui regulaarsete ülelendude ja aerofotode tegemise käigus arvatakse, et kõlvik on muutunud metsamaaks, muudetakse selle sihtotstarve maakatastris ära. Riigi seisukohalt on oluline, et katastri info oleks võimalikult täpne, sest sellest sõltub ka maade maksustamine.

Kas põllumaa metsamaaks muutmisel on kitsendusi?

2021. aasta alguses töötati välja seaduseelnõu, mille alusel sooviti keskmisest viljakamate muldadega põllumaade kaitseks seada kitsendused, millega omavalitsused peavad üld- ja detailplaneeringute kehtestamise käigus arvestama, et takistada väärtusliku põllumaa täis ehitamist. Muudatuse põhjuseks on viimaste aegade tendents linnade ümbruses olevatele põllumaadele elamuarendusi luua.

Väärtusliku põllumajandusmaa eelnõu vastu astusid aga nii arendajad, maaomanikud kui ka keskkonnaühendused. Põllumeeste ja ka riigi silmis mõistlik eelnõu soodustab Eesti Keskkonnaühenduste Koja sõnul mullaelustiku vaesumist ja erosiooni ning ei kaitse mulla tervist.

Lisaks sellele piiraks eelnõu suuri põlde liigendavate maastikuelementide rajamist (põllusaared, puude read, hekid) ning maa ajutist sööti jätmist ja agrometsanduse rakendamist.

Väärtuslik põllumaa vajab kaitset, kuid selle rakendamine nõuab teaduspõhisemat lähenemist sellele, mis tegelikult kujundab põllumaa väärtuse ja aitab seda hoida. Täna veel olulisi piiranguid põllumaa kõlviku sihtotstarbeotstarbe muutmisele ei ole.

Kas põllumaa muutmine metsamaaks on otstarbekas?

Põllumaa kõlviku sihtotstarbe muutmise mõttekus sõltub sellest, millised on maa kasutamise lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Kui on soov lühi- või keskperspektiivis maalt tulu teenida, siis tasub maatulundusmaa müüa põllumaana, sest põllumaade hinnad on aasta-aastalt jätkuvas kasvutrendis ning põllumaalt on võimalik arvestatavat tulu teenida.

Metsa kasvatamisele tasub mõelda siis, kui selleks on olemas vajalikud teadmised-oskused ning ei ole plaani metsa või maa müügilt kiiresti tulu teenida. Korrektselt hooldatud ja elujõuline mets võib aidata teenida kopsaka summa, kuid näiteks kuuse puhul toimub see  alles 80-100 aastat pärast metsa rajamist. Kui on aga soov olla metsaomanik ja oma kätega panustada metsa sirgumisse, võib seda kindlasti teha.

Soovid asjatundlikku abi põllumaa küsimustes?

EstEst PR OÜ eksperdid aitavad teha läbimõeldud otsuseid põllumaaga seotud küsimustes. Oleme maade ostu, müügi ja majandamisega tegelenud enam kui 25 aastat ja meil on kogenud partnerid põllumajandussektoris.

Kui soovid põllumaad ja haritavat maad müüa, küsi hea hinnaga pakkumist! Tagame kiire ja turvalise tehingu.

Põllumaade ostmine Eestis. Kuidas müüa põllumaad?

Uuendatud 22.12.2021

Põllumaade ostmine on meie igapäevatöö osa olnud juba üle 25 aasta ning seetõttu tunneme ostu-müügi tehingu üksikasju peensusteni. Millega peaks aga põllumaad müüv eraisik või ettevõte müügitehingu käigus arvestama ning milline näeb välja müügiprotsess? Põllumaade ostuga tegeleva ettevõttena saame anda näpunäiteid, kuidas põllumaad edukalt müüa.

Ostame haritavat maad. Kuidas näeb välja põllumaa müügiprotsess?

Usaldusväärne ja läbipaistev ostu-müügiprotsess algab tavaliselt müüja huvist oma maa müügist tulu teenida. Tasub valvas olla spekulantide ehk vaheltkasuvõtjate suhtes, kes soovivad põllumaad poolmuidu kätte saada, et need siis võimalikult suure vaheltkasuga edasi müüa. 

Enne müügipakkumise tegemist tasub teha taustatööd ja uurida põllumaade ostmisega tegeleva ettevõtte kohta. Omalt poolt soovitame müüa ettevõttele, millel on pikaajaline kogemus ja kes tegeleb ise või koostööpartnerite abiga põllumaade majandamisega.

Eestimetsaost.ee kodulehe omanik on EstEst PR OÜ. Oleme põllumaade majandamise, ostu ja müügiga tegelenud aastast 1992 ning meie maaportfellis on kinnistuid üle Eesti. Kuna tegeleme ise aktiivselt metsamaade majandamisega ja meil on usaldusväärsed partnerid põllumajandussektoris, saame põllumaade ostul pakkuda paremat hinda kui vahendajad. Müügiprotsess meile müües näeb välja järgmine:

 1. Saatke päring, milles kirjeldate müüdavat põllumaad. Lisage hinnapäringusse kõik olulised detailid, katastritunnus ja oma hinnasoov, et saaksime pakkumise teha kiiresti ja mugavalt.
 2. Analüüsime saadud päringut, vajadusel küsime lisainfot ja teeme ostuotsuse üldjuhul mõne tööpäeva jooksul.
 3. Juhul kui koos maatehinguga soovite abi asjaajamisel – näiteks maa mõõdistamisel kui soovite müüa osa maast või asjaajamisel, kui tegemist on ühisomandis maaga – saame sellega koostööpartnerite abil operatiivselt aidata. Kindla müügisoovi korral katame asjaajamisega seotud kulud ise.
 4. Pakkumise sobivuse korral vormistame ostu-müügi tehingu notari juures. Raha tasume notari deposiitkonto kaudu, mis tagab müüja jaoks turvalise tehingu. 

Tänu pikaajalisele kogemusele saame alati pakkuda ausat hinda ja turvalist tehingut. Müüja soovil võimaldame ka kiiret tehingut ja raha kohe kätte.

Milliste põllumaade eest on võimalik saada kõrgemat hinda?

Põllumaade hinnakujunduses on mitmeid faktoreid, mis tagavad kõrgema väärtuse ja müügihinna. Kahjuks on suuremat osa hinnakujunduses olulistest teguritest põllumaade väärtuse tõstmiseks keeruline muuta, kuid neid tasub teada ja ka arvestada.

Maa-Ameti turuülevaadetest lähtuvalt on kõrgemat hinda võimalik saada põllumaade eest, mis:

 • On kõrgema mullaviljakuse ehk boniteediga – iga boniteedipunktiga tõuseb hektari mediaanhind keskmiselt 33,3 € (2019)
 • Asuvad Lääne-Viru maakonnas, Jõgeva maakonnas ja Põlva maakonnas ning Tartumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Järvamaal
 • On suurema pindalaga – iga lisanduva hektariga tõuseb hektari mediaanhind keskmiselt 9,6 € (2019)
 • On osaliselt või täielikult registreeritud PRIA põllumassiivide registris (iga lisanduv registreeritud protsent maatükist tõstab hektari mediaanhinda)
 • Asub hea ligipääsetavusega kohas ehk teede lähedal.

Üks väheseid tegevusi, mida põllumaade väärtuse ja müügihinna tõstmiseks ise ära teha saab on mullaviljakuse tõstmine. Selleks on mitmeid võimalusi – näiteks orgaanilise aine mulda viimine mullaorganismide aktiivsuse tõstmiseks ehk väetamine või hoopis maa mõneks ajaks sööti jätmine ehk põlluharimisest hoidumine. Teiste hinnategurite puhul on hea neist teadlik olla, et teaksite, kuidas need müügihinna kujundamisel rolli mängivad.

Ostame põllumaad aastaringselt. Millal on parim aeg põllumaad müüa?

Meie põllumaade ostmise kogemuse põhjal on põllumaa müügiks või ostuks hea sisuliselt iga aeg, kuna põllumaade väärtus kasvab aasta-aastalt stabiilselt. See tähendab, et põllumaade müügist saadav tulu on igal aastal kasvanud mis tähendab, et põllumaad omades on võimalik müügist igal juhul tulu teenida. Teistpidi on võimalik põllumaad ostes saada täna soodsam tehing kui aasta või kahe aasta pärast. 

Sellest hoolimata on põllumaade ostu-müügitehingutes välja kujunenud teatud sesoonsus. Huvi põllumaade ostu vastu elavneb üldjuhul enne kevadet, sest algamas on uus hooaeg. Seetõttu tehakse suur osa tehingutest märtsis, aprillis ja mais, kus nõudlus turul on suur ja maa eest on võimalik saada ka natuke kõrgemat hinda.

Kõige väiksem tehingute aktiivsus on aga augustis ja septembris ehk hooaja lõpus saagikoristuse ajal, mil ka hinnad on paratamatult madalamad, sest uus omanik peab maa kasutamiseks järgmist hooaega ootama. Madalhooajal tasub olla eriti valvas vahendajate suhtes, kes püüavad madalat müügiaktiivsust enda kasuks pöörata ja hinna alla tuua, et hiljem suurt vaheltkasu teenida.

Millist tüüpi põllumaid me ostame?

Meile võib pakkuda erinevat tüüpi põllumaid üle Eesti. Põllumaade ostmine on meie põhitegevus ja seetõttu leiame kasutusotstarbe või uue väärilise omaniku igat tüüpi põllumaale:

 • Haritava maa ost – ostame omaniku poolt aktiivses kasutuses oleva või kehtiva rendilepinguga haritava maa
 • Karjamaade ja rohumaade ost – ostame aktiivselt karjatatava rohumaa
 • Sööti jäetud ja võsastunud põllumaad – ostame põllumaad, mis on söötis või liiga kauaks sööti jäetud ja seetõttu võsastunud
 • Põllumaad koos talumajadega ja põllumajandusettevõtted
 • Osa põllukinnistust – kui soovite jätta osa maast endale 
 • Hüpoteegiga koormatud põllumaad – ostame ka maad, mis on ostetud riigilt järelmaksu kasutades
 • Kaasomanduses põllumaad – ostame kogu põllumaa tervikuna või aitame maa reaalosadeks jagada.
 • Põllumaad piirangualadel – looduskaitselised piirangud ei takista ostu-müügitehingut

Leiame lahenduse põllumaade ostmiseks kui müüja müügisoov on kindel ning pakume õiglast hinda. Küsi pakkumist!

Millised on põllumaade hinnatrendid viimastel aastatel?

Haritava maa omanikud võivad endiselt kergendatud hingata, sest põllumaade hinnad on igal aastal saavutanud rekordtaseme. See tähendab, et põllumaade müümisel võib suhteliselt kindel olla tulusale tehingule, kusjuures mida varem on põllumaa soetatud, seda suurem on olnud suhtelise väärtuse kasv. Näiteks 2004 aastal ostetud põllumaa hektari mediaanhind tegi 2018. aastaks 757% suuruse hüppe.

Põllumaa on üldiselt investeering, mis tagab stabiilse kasvu ja nõuab suhteliselt vähe tegelemist. See tähendab, et olemasoleva põllumaa müümisega on võrreldes ostuhetkega kasumisse jäämine suhteliselt kindel. 

Kuigi Maa-Ameti hinnastatistika annab head orientiirid turu üldiste trendide järgimiseks soovitame oma põllumaade müügil lähtuda konkreetsest kinnistust, olles tähelepanelik ja infokriitiline, et saada parim võimalik tehing.

Mida põllumaa müümisel silmas pidada?

Kui põllumaa on välja renditud, aga müügisoov kindel, tasuks mõelda kas panna maa müüki koos kehtiva rendilepinguga, see lõpetada või oodata lepingu lõppemist. Põllumaa rendilepingud on tihtipeale pikaajalised ning jäävad maa ostu-müügitehingu käigus kehtima. Seetõttu võib lihtsam olla müüa maad, millel pole kehtivaid rendilepinguid juhuks, kui uus ostja soovib seda enda tarbeks kasutusele võtta.

Samuti on hea omada ülevaadet oma maale kehtivatest piirangutest – kas on kehtivaid koormatisi või servituute. See muudab müügiprotsessi ostja jaoks läbipaistvamaks, usaldusväärsemaks ja ka kiiremaks ning uuele omanikule on teada, millega peab tulevikus arvestama.

Juhul kui on soov müüa osa põllumaast, mis on kaasomandis, tasub müügisoov kaasomanikega kooskõlastada, vältimaks viimase hetke ostu eesõiguse kasutamise olukordi.

Kui soovid professionaalset konsultatsiooni põllumaade müügiks, siis meie spetsialistid aitavad meeleldi ning oleme alati avatud ka maade müügipakkumistele.

Võta meiega ühendust 514 5215, kirjutage info@eestimetsaost.ee või edastage oma müügipäring koos hinnasooviga SIIN

Millist põllumaad või haritavat maad me ostame?

Nagu metsa ja metsamaa puhul on ka põllumaa müügis erinevaid tegureid, mis selle väärtust mõjutavad. Olgu nendeks mulla viljakus, põllu ligipääs, asukoht või geograafilised piirangud – maade turult leiab natuke kõike. Kui soovid oma põllumaad müüa, siis tasub teada, millist tüüpi põllumaad parajasti müüd. See aitab Sul saada ülevaate oma maa väärtusest. Millist põllumaad me ostame?

Haritav maa

Üks levinumaid ja tulusamaid viise põllumaa kasutamiseks on selle harimine ja erinevate põllukultuuride kasvatamine. Haritav maa nõuab aastaringset hoolt – väetamine, kündmine ja kobestamine, istutamine, saagikoristus ja palju muud. Kui haritav maa sööti jätta ehk selle harimine aastaks või isegi mitmeks lõpetada, parandab see mullaviljakust – kuid liiga kauaks seisma jättes võsastub. Kui soovid oma haritava maa eest head hinda saada, küsi meilt pakkumist.

Rohumaa

Karjakasvatus kogub järjest enam populaarsust ja nõudlus kvaliteetse rohumaa järele kasvab. Nagu haritav maa nõuab ka rohumaa hoolt, harimist, väetamist ja iga mõne aasta tagant uue rohuseemne külvamist – et saadav hein oleks kvaliteetne ja kariloomade jaoks toitev. Olgu tegemist karjamaa või rohumaaga, ostame selle kiiresti ja hea hinnaga.

Võsastunud põllumaa

Kui põllumaa on jäänud hooleta või liiga kauaks sööti, hakkab sellel peagi kasvama lehtpuuvõsa. Nüüd seisab põllumaa omanik valikute ees. Esimene neist on lasta võsastumisel kontrollitult jätkuda ja kasvatada maatükile mets. See nõuab aega, vaeva ja asjatundlikku hoolt – õigeaegselt teostatud raieid ja metsandusalaseid teadmisi. Kui võsaalune muld on väga hea kvaliteediga, tuleb mängu teine variant – põllumaa taastamine. See on kõige lihtsam ja soodsam siis, kui endal vajalik tehnika olemas, kuid kindlasti ei ole tegemist lihtsa ülesandega. Võsa tuleb maha raiuda, juured eemaldada ja maa korralikult läbi harida, et see põllukultuuride kasvatamiseks valmis oleks. Kolmas võimalus on maa müüa, et otsuse ja vajalikud tööd saaks teha juba uus omanik.

Mahepõllumajandusmaa

Mahepõllumajandusmaaks kõlbavad vaid need haritavad maatükid, mida ei ole liigse väetamisega koormatud. Eestis on mahepõllumajandusmaid kõigist põllumaadest koguni 18,9% (2016 aasta seisuga), mis on Euroopas kolmas näitaja. Mahepõllumajandus kogub populaarsust ja kui soovid enda maatükki müüa, ostame selle meeleldi – korraldame kogu asjaajamise Sinu eest.

.

Põllumaa koos metsaga

Kui soovid müüa oma põllumaa ja metsamaa korraga, ostame mõlemad! Kui soovid oma maalt tulu teenida, küsi meilt hinnapakkumist. Soovid kõrgemat hinda või raha kohe kätte? Arutame Sinu vajadused läbi ja saad otsustada, kumba eelistad – meie pakume mõlemat.

Põllumaa koos talu või maamajaga

Kui Sul on talu või maamaja, mille juures on arvestatav kogus maad (alates mõnest hektarist), saad selle müüa ka koos hoonetega. Kui soovid müüa aga ainult talu juurde kuuluva põllumaa ja maja koos ümbritseva õuealaga endale jätta, ei ole see takistuseks müügitehingule. Korraldame maamõõtmise ja muu asjaajamise omal kulul, et saaksid muretult maa müügist tulu teenida ja maamajas rahus edasi toimetada.

Osa põllukinnistust

Sul on suurem põllumassiiv ja soovid müüa ainult osa sellest? Korraldame asjaajamise Sinu eest – mõõdame müüdava maatüki välja ja maksame raha müüjale välja koheselt. Kui Sul on metsamaa ja põllumaa ning soovid müüa ainult ühte osa, aitame teoks teha ka selle müügitehingu. Küsi meilt pakkumist – oleme müüja soovide suhtes paindlikud ja proovime leida just sellise tehingu, mis Sulle sobib.

Kaasomanduses põllumaa

Soovid müüa oma osa kaasomandis põllumaast? Enne kui oma mõttelist osa müügiks pakud, aruta müügisoov kaasomanikega läbi, sest neile kehtib ostueesõigus. Võimalusel võiks mõttelised osad jagada omanike vahel reaalosadeks, sest see annab igale omanikule oma põllumaa osa üle suurema kontrolli ja vabaduse. Oled kaasomanikega omavahel reaalosadeks jagamise kokku leppinud? Saame aidata Sinu osa väljamõõtmisel ja asjaajamisel. Võta meiega ühendust!

Hüpoteegiga põllumaa

Kui põllumaa on koormatud hüpoteegiga, siis see ei ole takistuseks müügitehingule.

Põllumaa looduskaitseliste piirangutega alal

Oleme ostnud maatükke Natura 2000 aladel ja teistel looduskaitseliste piirangutega aladel. Kui Sul on soov oma maatükki müüa, siis looduskaitseline piirang ei ole takistuseks ostu-müügi tehingule.

Soovid oma põllumaalt tulu teenida? Ootame kõiki pakkumisi üle Eesti. Võta meiega ühendust päringuvormi kaudu ja kirjelda oma müügisoovi. Kui oled müügisoovis kindel ja oleme saavutanud kokkuleppe, jõuame ostu-müügitehinguni 2-3 päevaga.

Soovid müüa oma talu või maamaja koos maaga?

Soovid müüa oma talu või maakodu juures olevat põllu- ja metsamaad? Kui talukoht on südamelähedane ja soovid müüa vaid selle juurde kuuluva maa, ei takista see müügitehingut. Kui soovid müüa ainult osa maakodu juurde kuuluvast kinnistust, ostame ka selle. Kui oleme tehingus kokkuleppele saanud, korraldame maamõõtmise ja asjaajamise omal kulul. Ostame põllumaad, metsamaad ja metsa eraldiseisvalt või koos maakoha, talu ja maakoduga üle Eesti.

Kui rääkida hoonete juurde kuuluva või eraldiseisva maa hinnast, siis see sõltub metsamaa puhul eelkõige kasvava metsa tagavarast ja küpsusest, põllumaa puhul aga peamiselt maa viljakusest ja ligipääsetavusest. Saame Sulle pakkuda paremat hinda kui vahendajad – meie eesmärk ei ole Sinu arvelt teenida! Koos oma pikaajaliste koostööpartneritega metsanduses ja põllumajandussektoris kanname Sinu maade eest väärikalt hoolt.

Soovid oma talu või maakodu koos maaga müüa? Või ainult maad? Saada meile oma pakkumine. Kui müügiotsus kindel, ei võta tehinguni jõudmine tavaliselt rohkem kui 2-3 päeva.

Küsimuste korral saada päring, võta meiega ühendust info@est-land.ee või helista 514 5215.

Go to Top