Raieõigus

Millist metsa ja metsamaad me ostame?

Oled parajasti müümas metsa ja metsamaad? Erinevate metsa- ja metsamaatüüpide müük toob endaga kaasa nii erineva hinna kui ka protsessid, mida müügi käigus tuleks silmas pidada ja järgida. Millist metsa me ostame ning millised on erinevate metsamaa ja metsa tüüpide eripärad?

Raiutud metsamaa

Raiutud metsamaa on metsakinnistu, kus on tehtud osaline või täielik raie. Sellise metsamaa müümise põhjuseks on tavaliselt asjaolu, et omanik ei soovi enam metsa majandamisega ise tegelda – erinevad metsatüübid nõuavad erinevat hoolt ja pidevalt tegelemist – nii oskusteavet, aega kui ka kannatlikkust. Seetõttu on lihtsam ja ka vastutustundlikum metsamaa rahaks teha – ja jätta selle majandamine neile, kel on olemas vajalikud oskused ning huvi metsamaa edasisise käekäigu vastu.

Kui soovid oma teostatud raiega metsamaad müüa, siis kindlasti küsi pakkumist ka meilt – saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad.

Metsanoorendik

Noorendik, nagu nimigi ütleb on noor mets, kus domineeriva rinde kõrgus on juba üle 1,3 meetri, kuid puude keskmine läbimõõt alla 6cm. Metsanoorendik nõuab järjepidevat hoolt ja raieid, et tal oleks lootust kasvada kvaliteetseks ja raieküpseks puistuks. Olulisim hooldustöö selles kasvuetapis on valgustusraie, mis aitab parandada peamise puuliigi toite- ja valgustustingimusi.

Noorendiku korrektne hooldus vajab asjatundlikku kätt ja metsandusalaseid teadmisi. Seetõttu usaldavad mitmed metsaomanikud selle töö metsafirma kätesse – mis on mõistlik kuid ka kulukas tegevus. Teine võimalus on metsanoorendik müüa ettevõttele, kes hoolitseb metsamaa edasise käekäigu eest.

Keskealise metsaga metsamaa

20-40 aastaga saab noorendikust keskealine mets. Tehniliselt kirjeldades on tegemist metsaga, kus puude keskmine läbimõõt on suurem kui 12cm ja puud lähema 10 aasta jooksul veel raieküpsuseni ei jõua. Keskealine mets on Eesti metsavarude kõige tähtsam osa – seda kasvab lausa 823 000 hektaril (kogu metsavaru suurus on ca 2,3 miljonit hektarit). Kogu see metsamassiiv vajab ka hoolt, et kvaliteetse raieküpse metsa varud oleksid tulevikus piisavad.

Keskealise metsa puhul tehtav tähtsaim hooldustöö on harvendusraie, mille käigus raiutakse välja kuni 30% puudest. Nii parandatakse valgus- ja kasvutingimusi kõigil järele jäänud puudel, sest mullas leiduvatele mineraalainetele on vähem tarbijaid. Raiejäätmete lagunemine metsa all tõstab aga mulla viljakust.

Harvendusraiet saab teha korduvalt ja üldiselt on välja raiutav puit ka juba kasutatav. Samas nõuab see töö taas metsandusalaseid teadmisi ja oskusi, et tagada optimaalne metsatagavara, mis võiks saavutada raieküpsuse. Kui metsaomanikul ei ole aega ega soovi keskealise metsa raieküpsuseni viimisega tegelda, oleks siinkohal mõistlik keskealise metsaga metsamaa rahaks teha. Keskealise metsa müük on oluliselt tasuvam kui noorendiku müük ja kogemustega metsafirma oskab metsa vastutustundlikult ning õigetel viisidel hooldada, et Eesti metsa järgmine põlvkond oleks raieküpsust saavutades kvaliteetne.

Raieküpse metsaga metsamaa

Kõrgeimas hinnas metsamaa tüüp on raieküpse metsaga metsamaa. Sellises metsas on puud saavutanud oma täisvõimsuse, olenevalt kasvukohatüübist ja kasvutingimustest. Raieküpse metsa puhul tasub tähele panna, et ajas hakkab metsa väärtus mitte kasvama vaid kahanema. Siinkohal on otstarbekas teostada raieküpsuse saavutanud rinnetel uuendusraie – kas metsaomanikul endal või metsafirmal. Sellega alustatakse metsa uut eluringi ja saadakse puiduvarust suurimat tulu.

Kui soovid metsalt arvestatavat kasu teenida, on raieküpse metsaga metsamaa müük metsanduses kõige tulusam tegevus. Kui arvestada metsade keskmiselt 60-80 aastast elutsüklit on raieküpse metsa müük tavaliselt ka otstarbekas tegevus juhul, kui metsaomaniku järeltulijad ei ole metsa edasisest majandamisest huvitatud.

Kui hakkad müüma raieküpse metsaga metsamaad, küsi pakkumist kindlasti ka meilt – enam kui 20 aastase kogemusega metsafirmana aitame Sul korraldada asjaajamist, teeme kiire tehingu ja hoolitseme metsa vastutustundliku raie ning edasise majandamise eest.

Metsa ost ilma metsamaata – ostame raieõiguse

Raieõiguse müük tuleb tavaliselt kõne alla siis, kui metsaomanik soovib raieküpselt metsalt tulu teenida, kuid metsamaa endale jätta – ja iseseisvalt metsa uut eluringi alustada. Ostame omanikult meeleldi raieõiguse, mille alusel teeme paika pandud metsaosades kokkulepitud määras raiet. Sealjuures korraldame metsa raie ja väljaveo oma vahenditega, koostame sortimendid ja müüme kokkuostjale metsaomanikuga kokkulepitud tasu alusel.

Raieõiguse müük on parim lahendus teadlikule metsaomanikule, kes teab oma metsa väärtust ja soovib seda ka ise edasi kanda. Siinkohal teab ta ka seda, et raie teostamine koos ettevalmistavate ja järeltöödega on mõistlik jätta asjatundlikule metsafirmale. EstEst PR austab metsaomanikega tehtud raieõiguse müügileppeid, tasub kokkulepitud tasu õigeaegselt ja suhtub metsamaa seisundisse peale raiete teostamist vastutustundlikult – et omanik saaks edukalt alustada metsa majandamise uut tsüklit.

Mets ja metsamaa koos talu või maamajaga

Kui soovid müüa maamaja, põllumajandusettevõtet või talu koos metsamaaga, siis ostame selle meeleldi – juhul kui metsamaa varu algab mõnest hektarist. Samamoodi ostame vajadusl ka osa kinnistust, näiteks metsamaa ning korraldame maamõõtmise ja muu seonduva asjaajamise omal kulul.

Hüpoteegiga koormatud metsamaa

Ostame ka riigilt hüpoteegiga soetatud metsamaad. Hüpoteek ei ole takistuseks ostu-müügi lepingu sõlmimisel.

Kui soovid hüpoteegiga koormatud metsakinnistu müüki lähemalt arutada, võta meiega ühendust telefonil 514 5215 või saada päring kontaktivormi kaudu.

Kaasomandis metsamaa

Kaasomandis metsamaa või raieõiguse müük on võimalik vaid siis, kui müügi osas on kaasomanikega eelnevalt kokku lepitud. Kaasomanikest sõltumatult saab otsuseid teha vaid siis, kui omanikud on omavahel notariaalselt paika pannud, milline osa kinnitust jääb millise kaasomaniku käsutusse. Vaid sellel kinnistu osal saab üks majandada teiste nõusolekuta.

Kui on soov müüa mõtteline osa ühisasjas, siis selle võõrandamiseks ei ole teiste omanike nõusolekut tarvis, kuid neil on ostueesõigus.

Mets looduskaitsealal või Natura 2000 alal

Oleme ostnud maatükke Natura 2000 aladel ja muudel looduskaitseliste piirangutega aladel. Rangema või leebema majanduspiiranguga metsamaad moodustavad Eesti metsadest koguni veerandi. Metsa majandamine piirangualal on delikaatne tegevus, kuid oma pikaajalise metsamajandamise kogemuse vältel oleme sellega korduvalt kokku puutunud. Asukoht looduskaitsealal ei ole takistuseks ostu-müügi tehingule.

EstEst PR – rohkem kui 20 aastat kogemust metsanduses

OÜ EstEst PR on tegelenud metsa ja metsamaade ostu ja müügiga juba alates 1994. aastast.

Meil on pikaajaline kogemus metsa ostus, müügis ja majandamises ning meil on välja kujunenud tugevad stabiilsed partnerid nii metsa- kui ka põllumajandussektoris.

Soovid müüa oma metsa või metsamaad – erinevas vanuses, küpsusastmes, piirangute või hüpoteekidega – me leiame lahenduse. Ostame kinnistuid üle Eesti.

Aktiivselt metsamajandusega tegeleva ettevõttena saame pakkuda paremat hinda kui vahendajad – meie eesmärk ei ole Sinu arvelt teenida. Küsi pakkumist!

Mida tuleks silmas pidada raieõiguse müügil?

Mis on raieõiguse müük?

Kui omanikul on kasvav mets, millelt ta soovib tulu teenida, kuid jätta metsamaa endale, siis on otstarbekas teha metsafirmaga kokkulepe raieõiguse müügiks. Raieõigus annab selle ostjale õiguse teha lepingus paika pandud metsaosades kokkulepitud määras raiet. Sealjuures raiub raieõiguse ostja metsa oma kulude ja vahenditega, teeb sortimendid ja korraldab müügi kokkuostjale metsaomanikuga kokkulepitud tasu alusel. Metsamaa jääb aga metsa omanikule, kes saab alustada metsamajanduse uut eluringi.

Mis on raieõiguse müügi eelised võrreldes metsamaa müügiga?

Raieõiguse müük on metsaomaniku organiseeritud raie ja metsakinnistu müügi vaheline kompromiss – nii on võimalik teenida metsa pealt kasumit, kuid metsamaa jääb endale. Raieõigust tasub metsafirmale kindlasti müüa siis, kui metsaomaniku teadmised metsamajandamisest ei ole väga head. Organiseeritud raie hõlmab endas raieala ettevalmistust, metsa raiet puidusortideks, kokkuvedu laoplatsile jpm. Kui on soov metsamaa säilitada, kuid raie teostamine on vajalik, tasub see jätta spetsialistide hooleks.

Metsa müümisel tasub alati läbi mõelda, kas on soovi metsamaad omada. Müües kogu metsakinnistu on riske vähem, hind on kõrgem ja kogu edasise tegevuse eest vastutab uus omanik. Samas tuleb meeles pidada, et kogu metsakinnistu müügist saadav tulu on ühekordne.

Mis on raieõiguse müügi ohud?

Suurim oht raieõiguse müüjale on rahast ilma jäämine. Selle vastu aitab raieõiguse müük ettemaksuga. Ettemaksu suurus peaks olema määratletud lepinguga, kus on toodud ka raiutava metsaeraldise piirid ja koguhind. Ettemaksu suurus võiks enda huvide kaitseks olla vähemalt 50-70% kokkulepitud koguhinnast.

Kui müüa nn väljatuleku alusel, siis peaks metsaomanik olema täiesti kindel, et tegemist on kvaliteetse metsaga. Väljatuleku alusel müük tähendab seda, et täielik tulu raieõiguse müügist selgub alles peale tööde tegemist reaalse mahu pealt. Kui puidu kvaliteet on prognoositust kehvem, võib raieõiguse müügi koguhind jääda oluliselt väiksemaks kui esialgselt oli arvestatud.

Kui müüa metsamaterjal kokkuleppehinnaga, siis saab raieõiguse müüja kogu kokkulepitud hinna enne raiet kätte ja edasised riskid puidu mahu ning kvaliteedi osas on ostja kanda. Samuti tegeleb kõigi raiet puudutavate töödega ostja – alustades raiest endast ja lõpetades materjali väljaveo ning aluspinna taastamisega (juhul, kui raieõiguse müügilepingus on selliselt kokku lepitud). Kuigi sellisel viisil saab metsaomanik raha enne raiet kätte, võib ta oma puidu eest saada tegelikust väärtusest väiksema tasu, sest kasvava metsa õiget väärtust on väga keeruline täpselt hinnata.

Raieõiguse müügil tasub teha hoolikas taustakontroll ostja kohta ning põhjalik müügileping, et ohtusid hajutada ja riske maandada.

Mida raieõiguse müügil silmas pidada?

Enne raieõiguse müüki tuleks välja selgitada raiesse minevad metsaosad. Selles on suureks abiks eelnevalt koostatud metsamajandamiskava. Siis on võimalik taotleda Keskkonnaametilt raietöid lubav metsateatis.

Kuigi seadus ei näe ette, et raieõiguse müügileping tuleb vormistada kirjalikult, võiks kokkulepe siiski paberil olla. Raieõiguse ostja ja metsaomaniku vahel peaks olema sõlmitud raieõiguse võõrandamise leping. Lepingu koostamisel on oluline märkida ära poolte õigused, kohustused ja vastutus. Praktikas kasutatakse lepingu sõlmimiseks tavapäraselt näidisvormi, kuhu täidetakse põhilised andmed ja üldised põhimõtted, mille alusel raieõiguse müük toimub. Tegelikkuses võib aga väita, et mida lihtsam leping välja näeb, seda vähem see metsaomaniku huve kaitseb. Arusaamatuste ja probleemide vältimiseks tasub raieõiguse müügilepingu sõlmimisel pöörduda spetsialisti poole.

Lisaks osapoolte õigustele ja kohustustele peaks lepingus olema määratletud ligikaudne raiutav metsamaht, raiele minevad metsaosad, raiumise aeg, raieviis ja metsamaterjali kokkuveoks kasutatavad teed. Tähelepanu tasub pöörata ka tasule ja tasumise korrale – üldjuhul peaks maksmise tähtaeg olema määratud enne raietööde algust.

Enda ja oma metsa kaitsmiseks tasub pöörata tähelepanu ka sellele, kas raieõigus läheb ostjale lepingu allkirjastamise hetkest või tasu laekumise hetkest? Edasist metsamajandamist lihtsustavad ennetavad tegevused. Tasub määrata ajavahemik, mil on võimalik raiet teostada ning vastutus metsateede ja kraavide taastamisel. Kui on oht, et tingimusi võidakse rikkuda, peaks kasutama tagatisraha. Selle tagastab raieõiguse müüja ostjale siis, kui kõik raieõiguse müügilepingus määratud kohustused on edukalt täidetud.

Go to Top