Põllumaa muutmine metsamaaks on küsimus, mis tekib nende põllumaa omanike pähe, kelle maa on pikalt sööti jõetud või juba võsastunud. Mööda Eestis ringi sõites võib näha põllumaid, mis on sööti jäetud ja tihtipeale on nendel maadel juba hakanud kasvama ka noored puud. Sellised maad jäävad näiteks talude juurde, kus sees ei elata, aga müügiotsust veel vastu võetud ei ole. 

Nii põllumaa kui ka metsamaa majandamisega tegeleva ettevõttena teame omast käest, et võsastunud põllumaa taastamine põllumajandusmaaks nõuab omajagu tööd, kuigi meie alepõllundust viljelenud esivanemate jaoks oli see veel oluliselt vaevalisem.

Mõnikord tundub mõistlikum jätkata looduslikult alanud protsessi ja kasvatada endisele põllumaale hoopis mets. Sellest ka küsimus – kas põllumaa ehk maatulundusmaa sihtotstarvet saab muuta metsamaaks?

Millal saab põllumaast metsamaa?

Metsa olemuse defineerib ära Metsaseadus:

Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust.”

Metsamaa peab vastama aga vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  1. maa on maakatastrisse kantud metsamaa kõlvikuna;
  2. Maatüki pindala on vähemalt 0,1 hektarit, sellel kasvavad vähemalt 1,3 meetri kõrgused puittaimed ja puuvõrade tihedus on vähemalt 30% (st, puuvõrad katavad maapinda 30% ulatuses);
  3. Tegemist ei ole elamumaa, õuemaa, haljasala, kalmistu, pargi, marja- ja viljapuuaia, aiandi, puukooli, dendraariumi või puu- ja põõsaistandikuga.

See tähendab, et metsamaa jääb metsamaaks ka siis, kui sellelt on mets maha raiutud. Samamoodi tähendab see, et kui põllumaa metsastub looduslikult või istutamise teel, saab kõlviku arvele võtta metsamaana. 

Kõlvikute sihtotstarvete muutmisega tegeleb ka Maa-Amet. Kui regulaarsete ülelendude ja aerofotode tegemise käigus arvatakse, et kõlvik on muutunud metsamaaks, muudetakse selle sihtotstarve maakatastris ära. Riigi seisukohalt on oluline, et katastri info oleks võimalikult täpne, sest sellest sõltub ka maade maksustamine.

Kas põllumaa metsamaaks muutmisel on kitsendusi?

2021. aasta alguses töötati välja seaduseelnõu, mille alusel sooviti keskmisest viljakamate muldadega põllumaade kaitseks seada kitsendused, millega omavalitsused peavad üld- ja detailplaneeringute kehtestamise käigus arvestama, et takistada väärtusliku põllumaa täis ehitamist. Muudatuse põhjuseks on viimaste aegade tendents linnade ümbruses olevatele põllumaadele elamuarendusi luua.

Väärtusliku põllumajandusmaa eelnõu vastu astusid aga nii arendajad, maaomanikud kui ka keskkonnaühendused. Põllumeeste ja ka riigi silmis mõistlik eelnõu soodustab Eesti Keskkonnaühenduste Koja sõnul mullaelustiku vaesumist ja erosiooni ning ei kaitse mulla tervist.

Lisaks sellele piiraks eelnõu suuri põlde liigendavate maastikuelementide rajamist (põllusaared, puude read, hekid) ning maa ajutist sööti jätmist ja agrometsanduse rakendamist.

Väärtuslik põllumaa vajab kaitset, kuid selle rakendamine nõuab teaduspõhisemat lähenemist sellele, mis tegelikult kujundab põllumaa väärtuse ja aitab seda hoida. Täna veel olulisi piiranguid põllumaa kõlviku sihtotstarbeotstarbe muutmisele ei ole.

Kas põllumaa muutmine metsamaaks on otstarbekas?

Põllumaa kõlviku sihtotstarbe muutmise mõttekus sõltub sellest, millised on maa kasutamise lühi- ja pikaajalised eesmärgid. Kui on soov lühi- või keskperspektiivis maalt tulu teenida, siis tasub maatulundusmaa müüa põllumaana, sest põllumaade hinnad on aasta-aastalt jätkuvas kasvutrendis ning põllumaalt on võimalik arvestatavat tulu teenida.

Metsa kasvatamisele tasub mõelda siis, kui selleks on olemas vajalikud teadmised-oskused ning ei ole plaani metsa või maa müügilt kiiresti tulu teenida. Korrektselt hooldatud ja elujõuline mets võib aidata teenida kopsaka summa, kuid näiteks kuuse puhul toimub see  alles 80-100 aastat pärast metsa rajamist. Kui on aga soov olla metsaomanik ja oma kätega panustada metsa sirgumisse, võib seda kindlasti teha.

Soovid asjatundlikku abi põllumaa küsimustes?

EstEst PR OÜ eksperdid aitavad teha läbimõeldud otsuseid põllumaaga seotud küsimustes. Oleme maade ostu, müügi ja majandamisega tegelenud enam kui 25 aastat ja meil on kogenud partnerid põllumajandussektoris.

Kui soovid põllumaad ja haritavat maad müüa, küsi hea hinnaga pakkumist! Tagame kiire ja turvalise tehingu.