Mis on raieõiguse müük?

Kui omanikul on kasvav mets, millelt ta soovib tulu teenida, kuid jätta metsamaa endale, siis on otstarbekas teha metsafirmaga kokkulepe raieõiguse müügiks. Raieõigus annab selle ostjale õiguse teha lepingus paika pandud metsaosades kokkulepitud määras raiet. Sealjuures raiub raieõiguse ostja metsa oma kulude ja vahenditega, teeb sortimendid ja korraldab müügi kokkuostjale metsaomanikuga kokkulepitud tasu alusel. Metsamaa jääb aga metsa omanikule, kes saab alustada metsamajanduse uut eluringi.

Mis on raieõiguse müügi eelised võrreldes metsamaa müügiga?

Raieõiguse müük on metsaomaniku organiseeritud raie ja metsakinnistu müügi vaheline kompromiss – nii on võimalik teenida metsa pealt kasumit, kuid metsamaa jääb endale. Raieõigust tasub metsafirmale kindlasti müüa siis, kui metsaomaniku teadmised metsamajandamisest ei ole väga head. Organiseeritud raie hõlmab endas raieala ettevalmistust, metsa raiet puidusortideks, kokkuvedu laoplatsile jpm. Kui on soov metsamaa säilitada, kuid raie teostamine on vajalik, tasub see jätta spetsialistide hooleks.

Metsa müümisel tasub alati läbi mõelda, kas on soovi metsamaad omada. Müües kogu metsakinnistu on riske vähem, hind on kõrgem ja kogu edasise tegevuse eest vastutab uus omanik. Samas tuleb meeles pidada, et kogu metsakinnistu müügist saadav tulu on ühekordne.

Mis on raieõiguse müügi ohud?

Suurim oht raieõiguse müüjale on rahast ilma jäämine. Selle vastu aitab raieõiguse müük ettemaksuga. Ettemaksu suurus peaks olema määratletud lepinguga, kus on toodud ka raiutava metsaeraldise piirid ja koguhind. Ettemaksu suurus võiks enda huvide kaitseks olla vähemalt 50-70% kokkulepitud koguhinnast.

Kui müüa nn väljatuleku alusel, siis peaks metsaomanik olema täiesti kindel, et tegemist on kvaliteetse metsaga. Väljatuleku alusel müük tähendab seda, et täielik tulu raieõiguse müügist selgub alles peale tööde tegemist reaalse mahu pealt. Kui puidu kvaliteet on prognoositust kehvem, võib raieõiguse müügi koguhind jääda oluliselt väiksemaks kui esialgselt oli arvestatud.

Kui müüa metsamaterjal kokkuleppehinnaga, siis saab raieõiguse müüja kogu kokkulepitud hinna enne raiet kätte ja edasised riskid puidu mahu ning kvaliteedi osas on ostja kanda. Samuti tegeleb kõigi raiet puudutavate töödega ostja – alustades raiest endast ja lõpetades materjali väljaveo ning aluspinna taastamisega (juhul, kui raieõiguse müügilepingus on selliselt kokku lepitud). Kuigi sellisel viisil saab metsaomanik raha enne raiet kätte, võib ta oma puidu eest saada tegelikust väärtusest väiksema tasu, sest kasvava metsa õiget väärtust on väga keeruline täpselt hinnata.

Raieõiguse müügil tasub teha hoolikas taustakontroll ostja kohta ning põhjalik müügileping, et ohtusid hajutada ja riske maandada.

Mida raieõiguse müügil silmas pidada?

Enne raieõiguse müüki tuleks välja selgitada raiesse minevad metsaosad. Selles on suureks abiks eelnevalt koostatud metsamajandamiskava. Siis on võimalik taotleda Keskkonnaametilt raietöid lubav metsateatis.

Kuigi seadus ei näe ette, et raieõiguse müügileping tuleb vormistada kirjalikult, võiks kokkulepe siiski paberil olla. Raieõiguse ostja ja metsaomaniku vahel peaks olema sõlmitud raieõiguse võõrandamise leping. Lepingu koostamisel on oluline märkida ära poolte õigused, kohustused ja vastutus. Praktikas kasutatakse lepingu sõlmimiseks tavapäraselt näidisvormi, kuhu täidetakse põhilised andmed ja üldised põhimõtted, mille alusel raieõiguse müük toimub. Tegelikkuses võib aga väita, et mida lihtsam leping välja näeb, seda vähem see metsaomaniku huve kaitseb. Arusaamatuste ja probleemide vältimiseks tasub raieõiguse müügilepingu sõlmimisel pöörduda spetsialisti poole.

Lisaks osapoolte õigustele ja kohustustele peaks lepingus olema määratletud ligikaudne raiutav metsamaht, raiele minevad metsaosad, raiumise aeg, raieviis ja metsamaterjali kokkuveoks kasutatavad teed. Tähelepanu tasub pöörata ka tasule ja tasumise korrale – üldjuhul peaks maksmise tähtaeg olema määratud enne raietööde algust.

Enda ja oma metsa kaitsmiseks tasub pöörata tähelepanu ka sellele, kas raieõigus läheb ostjale lepingu allkirjastamise hetkest või tasu laekumise hetkest? Edasist metsamajandamist lihtsustavad ennetavad tegevused. Tasub määrata ajavahemik, mil on võimalik raiet teostada ning vastutus metsateede ja kraavide taastamisel. Kui on oht, et tingimusi võidakse rikkuda, peaks kasutama tagatisraha. Selle tagastab raieõiguse müüja ostjale siis, kui kõik raieõiguse müügilepingus määratud kohustused on edukalt täidetud.